نشانی دفتر

نشانی دفتر آی چلنج : تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، شماره ۱۷، طبقه اول
کدپستی : ۱۵۱۵۶۶۶۵۱۱

شماره تماس

شماره تماس : ۸۸۷۳۱۳۶۲
نمابر : ۸۸۱۷۹۳۵۴

پست الکترونیک

info@ichallenge.ir

ارسال پیام