موافقتنامۀ شرکت در چالش های فناوری و نوآوری ایران

موافقتنامۀ حاضر میان آی چلنج به عنوان برگزارکنندۀ «چالش‌های فناوری و نوآوری ایران» از یک سو و شرکت‌کنندگان در «چالش‌های فناوری و نوآوری ایران» (که از این پس به اختصار «چالش» نامیده می‌شود) از سوی دیگر منعقد و امضای الکترونیکی می‌شود و مفاد آن مستنداً به مادۀ ۱۰ قانون مدنی و مواد ۶ و ۷ قانون تجارت الکترونیک برای طرفین و قائم‌مقام قانونی ایشان الزام‌آور است.

بخش اول: ایجاد حساب کاربری و پذیرش مقررات چالش

مادۀ ۱- شرکت در چالش و استفاده از سامانه و اجزای آن مستلزم ایجاد یک حساب کاربری همراه با گذرواژۀ اختصاصی است.
مادۀ ۲- ایجاد حساب کاربری در سامانۀ چالش مشروط به تأیید و امضای الکترونیکی مقررات حاضر است. ایجاد حساب کاربری و تأیید و امضای الکترونیکی مقررات حاضر به معنای مطالعه و پذیرش کامل این مقررات و حاکمیت مفاد آن بر روابط طرفین خواهد بود.
مادۀ ۳- شرکت‌کنندگان علاوه بر مقررات حاضر، ملزم به رعایت کلیۀ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.
مادۀ ۴- ایجاد حساب کاربری در سامانه چالش باید بر مبنای ورود اطلاعات صحیح و واقعی شخص شرکت‌کننده در چالش صورت پذیرد و هر شخص تنها باید یک حساب کاربری داشته باشد. حفظ محرمانگی حساب کاربری و گذرواژه و مسؤولیت ناشی از ایجاد و استفاده از حساب کاربری بر عهدۀ دارندۀ آن خواهد بود.
مادۀ ۵- ایجاد حساب کاربری و ورود اطلاعات باید توسط شخص شرکت‌کننده صورت پذیرد، در غیر این صورت، فردی که به نمایندگی از شرکت‌کننده اصلی اقدام به ورود اطلاعات و ایجاد حساب کاربری می‌کند، مسؤولیت اثبات نمایندگی و اذن قانونی از طرف شرکت‌کنندۀ اصلی را بر عهده خواهد داشت.

بخش دوم: شرایط شرکت در چالش

مادۀ ۶- شرکت‌کننده باید مالک قانونی کلیۀ اطلاعاتی باشد که در اختیار چالش قرار می‌دهد یا مجوز قانونی لازم را برای این که آن اطلاعات را در اختیار چالش قرار دهد، داشته باشد. در غیر این صورت، در برابر چالش، مراجع ذی‌صلاح و اشخاص ذی‌نفع به طور مستقیم مسؤول خواهد بود.
مادۀ ۷- شرکت‌کننده اذعان می‌دارد هیچ یک از اطلاعاتی که در اختیار چالش قرار می‌دهد، ناقض یا نافی حقوق مادی و معنوی اشخاص ثالث یا قوانین و مقررات کشور یا اصول شرعی و اخلاقی نبوده و مسؤولیت مستقیم ناشی از عدم رعایت مفاد این ماده را بر عهده می‌گیرد.
مادۀ ۸- شرایط پذیرش طرح‌های مفهومی یا نمونه‌های اولیه (پروتوتایپ)، فرایند ارزیابی، داوری و اعلام نتایج چالش، سازوکارهای حمایت‌ ستاد توسعه فناوری نانو از برگزیدگان چالش از طریق ثبت اختراع یا تسهیلات تجاری‌سازی و سایر موارد مشابه در فراخوان اختصاصی چالش یا سایت اینترنتی چالش (به نشانی www.nanochallenge.ir) به شرکت‌کنندگان اعلام خواهد شد.

بخش سوم: سایر مقررات

مادۀ 9- در صورتی که هر یک از شرکت‌کنندگان یکی از مفاد این موافقتنامه را نقض کند، «چالش» می‌تواند به تشخیص مدیران مربوطه، عضویت یا شرکت شخص مزبور را محدود، تعلیق یا لغو نماید.
مادۀ 10- مقررات «چالش» در طول زمان ممکن است تغییر یابد. مقررات اصلاح‌شده همزمان پس از اطلاع‌رسانی مناسب، لازم‌الاجرا خواهند بود. ادامه استفاده از سامانۀ اینترنتی چالش و شرکت در چالش به معنای پذیرش مقررات جدید می باشد. تغییرات مقررات عطف بماسبق نشده و به حقوق مکتسب شرکت‌کنندگان قبل از این تغییرات خللی وارد نمی‌کند.